ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 สิงหาคม 2560 / 11:17:59  
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานเสวนา "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ อนุรักษ์และสืบสาน ร่วมกันผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานเสวนา "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ อนุรักษ์และสืบสาน ร่วมกันผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานเสวนา "รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม" ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคประชาชน ในการอนุรักษ์และสืบสาน ร่วมกันผลักดันให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ วัดพวกแต้ม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, คณะวิจิตรศิลป์ และคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อการอนุรักษ์สืบสานชุมชนวัดพวกแต้ม และของเมืองเชียงใหม่ อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมกันของภาคประชาชน ภาคเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ โครงการการพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” อาคารทางศาสนา และพื้นที่โดยรอบภายในของวัดพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการการพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” ที่มีการจัดกิจกรรมมาก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.สืบซ่อม ฮอมแฮง แปงสร้าง 2.คนแต้ม คัวตอง 3.เตียวล่องกอง ผ่อของงาม 4.ช่างฟ้อน กลองชุม และ 5.รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเน้นกระบวนการดำเนินงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชนร่วมถึงหน่วยงานจากทางภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางความคิดทางความช่วยเหลือ อันจะส่งผลไปสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และ มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ สำหรับ ภายในงานได้จัดโซนนิทรรศการเพื่อให้ความรู้มากมาย อาทิ นิทรรศการ “สืบซ่อม ฮอมแฮง แปงสร้าง” แสดงถึงสถาปัตยกรรมหอไตรของวัดพวกแต้ม , นิทรรศการ “คนแต้ม คัวตอง” รวบรวมรูปภาพเก่าของชุมชนวัดพวกแต้ม , นิทรรศการ “เตียวล่องกอง ผ่อของงาม” รวบรวมแผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม ที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในชุมชน ตลอดจน นิทรรศการ “ช่างฟ้อน กลองชุม” ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการแต่งกายสำหรับช่างฟ้อน และความสำคัญในเรื่องของการแสดงว่ามีความสำคัญ ในการรักษาคุณค่า ทางอาคารสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738