ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 11:25:16  
สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และถอดออกมาเป็นแผนระยะสั้นสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศิลปินพื้นบ้าน นักจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรม คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรมและบุคลากรทางวัฒนธรรม ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป
ทั้งนี้ ได้สรุปเกี่ยวกับปัญหา ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่า ปัญหาวิกฤตทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ที่ทวีความรุนแรงตามลำดับ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะส่งผลทำให้การอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีพลังลดน้อยลง และถูกนำไปใช้อย่างขาดความระมัดระวัง ขาดความรู้เชิงคุณค่า โดยจะต้องหาแนวทางร่วมกันให้เกิดการปฏิบัติในระดับนโยบายของจังหวัด ให้มีผลครอบคลุมไปทั่ว ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัด มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู เฝ้าระวังและสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในฐานะกลุ่มพลังผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมและการขับเคลื่อนงานตามบทบาทดังกล่าวของสภาวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2579) 20 ปี ให้มีทิศทางการปฏิบัติครอบคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเฝ้าระวัง สงวนรักษา ให้ประชาชนมีตัวชี้วัดที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ซึ่งจะดำเนินการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น ที่ต้องได้แผนงาน / โครงการ ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่มีความเร่งด่วน สมารถแก้วิกฤติทางวัฒนธรรมได้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738