ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 สิงหาคม 2560 / 20:07:42  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับทวิภาคี ไทยกับเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับทวิภาคี ไทยกับเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับทวิภาคี ไทยกับเมียนมา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมปกติต่อไป

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานระดับทวิภาคี ว่าด้วยการจัดการรายกรณี การส่งกลับคืนสู่สังคมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นซ์เซส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กล่าวต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม มาจากผู้แทนฝ่ายเมียนมา คณะผู้แทนไทยและผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาคีความร่วมมือในทีมสหวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและจังหวัด ที่เป็นพื้นที่บริเวณชายแดนจุดเชื่อมต่อ อาทิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดระนอง รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรต่างประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายทั้งการป้องกันและปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหายจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์และผู้บังคับใช้กฎหมาย ได้ทราบถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งกลับคืนสู่สังคม ระบบการส่งต่อ ประสานงาน และหลักการทำงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการปฏิบัติที่ดีอีกด้วย
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกลไกประสานงานและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบ (SOP) เป็นขั้นตอนที่สองประเทศได้ทำความตกลง ในการคุ้มครองผู้เสียหายด้วยการฟื้นฟูดูแล และส่งกลับคืนสู่สังคม ซึ่งได้เห็นชอบร่วมกันในการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับและคืนสู่สังคมสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศเมียนมาและประเทศไทย ครั้งที่ 19 เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีในการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ระหว่างสองประเทศ ที่ได้ลงนาม ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738