ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กันยายน 2560 / 23:39:23  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมจุฬาฯ มินิ เอ็ม บีเอ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมจุฬาฯ มินิ เอ็ม บีเอ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมจุฬาฯ มินิ เอ็ม บีเอ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 โดยหวังให้ผู้ประกอบการ และผู้บริหารธุรกิจในภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจยุคใหม่อย่างมั่นใจ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมจุฬาฯ มินิ เอ็ม บีเอ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจในภาคเหนือ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การบริหารธุรกิจยุคใหม่อย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลายภาคส่วนรวมทั้งสิ้น 54 คน โดยมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 62 ชั่วโมง ดำเนินการอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์จำนวน 5 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่ควบคุมดูแลด้านคุณภาพ หลักสูตรจากคณบดี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ และทีมงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ โครงการอบรมจุฬาฯ มินิ เอ็ม บีเอ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารในธุรกิจภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับองค์ความรู้ ความเข้าใจ จากมุมมอง ทัศนคติและประสบการณ์ที่ทันสมัย อีกทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การบริหารธุรกิจยุคใหม่อย่างมั่นใจ ตลอดจน เป็นการพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
ด้าน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการให้บริการงานวิชาการแก่สังคมภาคเหนือ ในฐานะที่สมาคมฯเป็นศูนย์รวมสมาชิก และเพื่อสนองตอบต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เกียรติภูมิจุฬา คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” การดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะในถิ่นชุมชนภาคเหนือ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 299

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738