ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กันยายน 2560 / 12:32:19  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 และมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการทำความดี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 "เยาวชนรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ ใต้ร่มพระบารมี หยดน้ำองค์ภูมี ชุบแผ่นดิน" พร้อมกับมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความสนใจร่วมมือกันพัฒนาเยาวชน โดยให้การสนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 จำนวน 21 ราย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชน ชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ตลอดจน การแสดงจากกลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ "Participation and Peace" เพื่อที่มุ่งเน้นให้เยาวชน ซึ่งหมายถึงคนหนุ่มสาวที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้มีวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นงานวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้งสองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 272

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738