ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2560 / 11:22:46  
"เชียงใหม่ไม่โกง" โครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
"เชียงใหม่ไม่โกง" โครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "เชียงใหม่ไม่โกง" โดยร่วมกันเดินรณรงค์แสดงพลังชาวเชียงใหม่ ในโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกและเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ในงาน "เชียงใหม่ไม่โกง" โดยมีหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐ และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงพลังของชาวเชียงใหม่ที่จะร่วมกันทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยดึงเอาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลเสียของปัญหาการทุจริต รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การสร้างจิตสำนึกที่จะตระหนักถึงความผิดของการทุจริต ในการปฏิบัติราชการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำรงชีวิตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการต่อไป
กิจกรรมภายในงานฯ มีการเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย โดยเริ่มเดินขบวนจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังโรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมการเสวนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตแนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” และในเวลา 13.00 น. ร่วมฟังเทศนาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดัง ในหัวข้อ "ต่อการทุจริตต้องสร้างจากจิตภายใน" ที่ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738