ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2560 / 15:56:19  
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต โดยนำเครือข่ายการเฝ้าระวังภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตจากทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตในกิจกรรม สร้างเครือข่ายการทุจริต และภาคีเครือข่าย ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐ และภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมอบนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาทุจริตแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับผลเสียของปัญหาการทุจริต การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกภาคส่วน รับทราบปัญหาการทุจริตในพื้นที่เป้าหมาย และนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ภาพรวมการทุจริตคอรัปชั่น ยังเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย สาเหตุที่สถิติการทุจริตเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเครือข่ายภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจในการแจ้งร้องเรียน เริ่มมีประชาชนสนใจและแจ้งเบาะแสมากขึ้น บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในการสอดส่องดูแล และกระตุ้นให้ร่วมกันตรวจสอบงบประมาณของรัฐได้ดียิ่งขึ้นเป็นผลดีกับทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกอบกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีภารกิจด้านหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในชุมชน จึงได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้นมา
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตในกิจกรรม สร้างเครือข่ายการทุจริต และภาคีเครือข่าย เป็นงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมีความรุนแรง หากปล่อยให้ปัญหายังดำเนินต่อไป ย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความผิดของการทุจริต นำไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำรงชีวิตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการ
สำหรับ กิจกรรมการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรมใน 2 วัน โดยในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ย. 2560) จะมีการเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย พร้อมกับการเปิดกิจกรรมที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในเวลา 09.00 น. โดยจะเริ่มเดินขบวนจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังโรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมการเสวนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตแนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการภาครัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเครือข่าย จำนวนกว่า 500 คน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738