ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2560 / 11:25:39  
จ.เชียงใหม่ เปิดงาน "ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย" พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน
จ.เชียงใหม่ เปิดงาน "ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย" พร้อมดึงทุกภาคส่วนร่วมคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย" โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน คาดว่านำไปสู่แผนการจัดการที่ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย” โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดขึ้น
ทั้งนี้ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการ เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร ส่งผลต่อปริมาณขยะทั่วไป รวมถึงขยะอันตราย ต่อคนต่อวันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษ ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่การปฏิบัติการ ซึ่งคาดว่าจะมีกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติที่สามารถใช้จริงกับเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม เพื่อการวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตราย และส่งเสริมการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ด้าน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีนโยบายด้านการจัดการขยะอันตรายจากบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รวมถึงสถานศึกษาได้ช่วยกันรณรงค์ การคัดแยกขยะอันตรายประเภทต่างๆ โดยการนำมาเก็บรวบรวมไว้ตามตู้คัดแยกขยะ อันตรายที่เทศบาลฯได้ จัดเตรียมไว้ หากมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไปอาจเกิดการติดไฟหรือระเบิด ขณะเดียวกันคนงานเก็บขยะอาจได้รับอันตรายจากไอระเหย หรือจากการสัมผัสสารเคมีได้ นอกจากนี้ การนำไปฝังกลบรวมกับขยะทั่วไป สารอันตรายจะสามารถปนเปื้อนสู่น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งในการใช้ผลิตน้ำอุปโภคบริโภคได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมถึงการส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยการพัฒนาแผนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เพื่อทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738