ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2560 / 14:26:33  
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมฯกว่า 1,200 คน
สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรับทราบปัญหาปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานอย่างสมดุล โดยแบ่งการจัดประชุมออกเป็น 3 กลุ่มอำเภอ ได้แก่ กลุ่มอำเภอโซนกลาง กลุ่มอำเภอโซนเหนือ และกลุ่มอำเภอโซนใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทั้งการท่องเที่ยวและบริการ , วัฒนธรรมและสังคม , เกษตรยั่งยืน , อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน , พัฒนาเมือง , ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจะผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน จนนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ขั้นต้น โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตมากที่สุด ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลของรัฐบาลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้สร้างความตระหนักกับกลุ่มเสี่ยง และให้ความสำคัญในการคัดกรองในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับนำผู้ติดยาเสพติดในระดับชุมชนมารักษาบำบัด และเข้ามาอยู่ในกระบวนการระบบฟื้นฟู (ค่ายศูนย์ขวัญ) ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมกำชับให้ทางภาครัฐ หาวิธีการที่จะลดดีมานด์ไซด์ให้น้อยลงมากที่สุด

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738