ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2560 / 15:09:43  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสามารถสมัครได้ไปจนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้

นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเข้าใจในหลักธรรมและการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน และเป็นประชาชนที่ดีในสังคม กรณีที่เป็นข้าราชการทุกประเภท ในระหว่างวันที่ 8 – 29 ตุลาคม 2560 ระยะเวลา 21 วัน ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 วัดพระธาตุจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
สำหรับเอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ, รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป, ใบรับรองแพทย์, ใบตรวจสุขภาพ (HIV สารเสพติด) และใบรับรองผู้บังคับบัญชา / ผู้ปกครอง โดยมีสิ่งของที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่ ชุดลำลองสีขาว / ชุดปฏิบัติธรรม จำนวน 2 – 3 ชุด ของใช้ประจำตัว และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งบัดนี้ไปจนถึง 27 กันยายนนี้ หรือ สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และเฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ 0-5311-2671

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 247

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738