ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2560 / 15:39:32  
กรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560
กรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560
กรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติประจำปี 2560 โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี โดยมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายบรรจง จำนงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ไว้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ซึ่งในหน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้คัดเลือกอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเคยเสด็จมาทรงทอดพระเนตรโครงการ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งสนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาบึก ปลากาดำ ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 1,000,000 ตัว
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันประมงแห่งชาติ ถือเป็นวันที่สำคัญต่อผู้ประกอบอาชีพทางการประมง ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพการประมง และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรชาวประมง เยาวชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาป่าบ้านโปงตามพระราชดำริ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับราษฎรบ้านโปง และกรมป่าไม้ร่วมกันดูแล จากสภาพที่เห็นในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข้งของชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกรมป่าไม้ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่สามารถให้น้ำกับชุมชนเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำที่มีการบริหารจัดการ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและชุมชนได้เป็นธนาคารอาหารสัตว์น้ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 465

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738