ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2560 / 16:35:03  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติจากรัฐบาลมาสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกัน
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติจากรัฐบาลมาสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกัน
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติจากรัฐบาลมาสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกัน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 กันยายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระดับพื้นที่ ที่ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารยุทธศาสตร์จากรัฐบาลมาสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆของจังหวัด ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวมีเป้าหมายชัดเจน เกิดเอกภาพในการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงโอกาสและศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาพรวมด้วย
ขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลได้มีเป้าหมายสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปี โดยได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการกำหนดบทบาทและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญระดับพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ หรือการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงต่อจากนี้ ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นจะต้องรับรู้ รับทราบ และเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาระดับชาติและระดับภาค ตลอดจน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด หรือเผยแพร่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือประชาชนภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามที่รัฐบาลกำหนดให้บรรลุอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738