ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 11:02:42  
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะ จากผู้แทนประกันตนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมต่อไป
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะ จากผู้แทนประกันตนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมต่อไป
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะ จากผู้แทนประกันตนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม 8 จังหวัดภาคเหนือ และข้อเสนอแนะจากนายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนักวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบันและนโยบายกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 การประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นหนึ่งในหลักประกันที่ภาครัฐได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต โดยจัดให้มีบำนาญเลี้ยงชีพ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างปกติสุข สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ดูแลระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์รวมถึงมีคุณภาพชีวิตดีในยามชรา โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 นายจ้างและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และเชียงใหม่) จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการความคิดเห็น ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานของอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738