ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2560 / 19:00:39  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโซนใต้ โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโซนใต้ โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอโซนใต้ โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.45 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.สันป่าตอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย อ.แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ ที่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ปฏิบัติราชการประจำท้องที่ ระดับกลุ่มอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยแบ่งการจัดประชุมออกเป็น 3 กลุ่มอำเภอ ได้แก่ กลุ่มอำเภอโซนกลาง กลุ่มอำเภอโซนเหนือ และกลุ่มอำเภอโซนใต้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ มีการทำงานจะสอดประสานกันระหว่างส่วนกลางกับในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ลงไปในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบทบาททำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนเป็นเซลเล็กๆที่กระจายอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่ แก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี " เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน รวมถึงให้ยึดมั่นในการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ การทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738