ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กันยายน 2560 / 19:37:26  
วช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ
วช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ
วช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสิทธิทางสังคม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิพากษ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระดมสมองและเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับนำมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคนชายขอบ เพื่อให้นักวิชาการที่มีความรู้ ความสารถที่เกี่ยวข้องกับคนชายขอบได้ทำการศึกษา วิจัย วิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารการจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาการเหลื่อมล้ำทางสังคม และสิทธิของคนชายขอบในเชิงวิชาการ รวมไปถึงกระบวนการการแก้ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเห็นควรให้มีการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการระดมสมองและเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับนำมาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ด้านคนชายขอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่ได้จากการวิพากษ์จะนำไปสู่การมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศควบคู่กับการวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และนำไปใช้ให้เกิดผล ทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึง เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการวิจัย และการจัดสรรทุนการวิจัยให้สภานโยบายวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ สามารถใช้โต้ตอบโจทย์ปัญหาวิจัยได้ถูกต้อง
ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มคนชายขอบที่หลากหลาย เช่น ชาวเขา ชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อย ผู้อพยพลี้ภัย คนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นต้น โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และเทคโนโลยี จากปัจจัยในประเทศในระดับทัศนคติของคนในประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐไปจนถึงเรื่องการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ไม่ให้ความสำคัญกับคนชายขอบ ซึ่งปัญหาทางสังคมคนชายขอบถูกผลักให้ห่างออกไปมากขึ้น ทำให้กลุ่มคนชายขอบกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติ ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง ไม่ได้รับความยุติธรรม ถูกคุกคามละเมิดสิทธิในการดำรงชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขอย่างแท้จริงต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738