ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 กันยายน 2560 / 18:07:35  
สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่มีความประพฤติดี หวังว่าจะส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประทศ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่มีความประพฤติดี หวังว่าจะส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประทศ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
สมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.ต้น ที่มีความประพฤติดี หวังว่าจะส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประทศ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมมิตรภาพ-ฮิโรชิมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 แล้ว เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความขยันในการเล่าเรียน เป็นนักเรียนที่ดี มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยจะมอบทุนที่ใช้ในการศึกษาต่อเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อเนื่องไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 3,500 บาท ต่อปี สำหรับ ปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ไปแล้วทั้งหมด 170 ทุน เป็นเงินกว่า 590,000 บาท โดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ทุน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 ทุน รวมทั้งหมด 48 ทุน เป็นเงิน 168,000 บาท และทุนการศึกษาของ ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ อีก 3 ทุน รวม 10,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,500 บาท ซึ่งหวังว่าทุนการศึกษาที่ได้มอบให้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต พร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประทศ และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738