ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กันยายน 2560 / 13:24:59  
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ตามมาตรา 3/1 บัญญัติว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับผิดชอบต่อผลงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการประเมิน โดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้นำแบบประเมินนี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในกรอบการปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งแบบประเมินมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจำงานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักงานตามกฏหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 2. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 3. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ / ท้องถิ่นภูมิภาคจังหวัดกลุ่มจังหวัด (Area Base) 4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวชี้วัด คือ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ให้เสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมให้บริการ นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ และ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เช่น การลดปริมาณเอกสาร , การลดการใช้พลังงาน , การลดภาระงบประมาณ , การลดขั้นตอนการทำงานและปริมาณงานที่ซ้ำซ้อน , การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน , การแก้ไขปัญหาทุจริตการเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เป็นต้น
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอโครงร่างข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 15 เรื่อง จาก 14 หน่วยงาน อาทิ มาตรการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการตรวจปรับผู้ขับขี่และผู้สอนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานยุติธรรม จัดทำ RISMEP Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการกับ SMEs , โครงการคลอดบุตร ออนไลน์ 4.0 เพื่อพัฒนาการให้บริการในการรับประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตรให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม แต่สามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE หรือ Web ได้ , โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" และรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาด ไม่เกิดการเน่าเสียและเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ สถิติ 4.0 ยุคใหม่ ข้อมูลตรงจุด ใช้งานได้จริง เป็นการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติให้มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่จะต้องพิจารณาเลือกโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ เพื่อเสนอไปยังสำนักงาน ก.พ.ร ให้พิจารณาในการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อปรับปรุงหน่วยงานของรัฐให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738