ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กันยายน 2560 / 17:07:25  
เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2560
เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมการทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นหลักในการใช้บังคับในเรื่องของความหมายของสาธารณภัย หน่วยงาน และกรอบอำนาจหน้าที่ ในการจัดการสาธารณภัยอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และต่อความมั่นคงของรัฐ
ทั้งนี้ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการนำแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ชุมชนตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งการนำแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อป้องกันภัยตามหลักสากลคือ “รู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ซึ่งจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2573
สำหรับ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางหลักในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจน เพื่อให้การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้น

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738