ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กันยายน 2560 / 16:46:05  
สพม.34 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านศึกษา Education beyond the Future :SESAO 34 Academic Symposium 2017
สพม.34 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านศึกษา Education beyond the Future :SESAO 34 Academic Symposium 2017
สพม.34 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านศึกษา โดยหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่คุณภาพระดับสากลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการ Education beyond the Future :SESAO 34 Academic Symposium 2017 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,500 คน เข้าร่วมพิธี
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งานการประชุมวิชาการ Education beyond the Future : SESAO 34 Academic Symposium 2017 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในครั้งนี้ เป็นเวทีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่บูรณาการโครงการ และกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสบความสำเร็จมานำเสนอ เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 333

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738