ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กันยายน 2560 / 16:48:37  
เชียงใหม่เตรียมเปิดศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิตอล มุ่งพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
เชียงใหม่เตรียมเปิดศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิตอล มุ่งพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิตอล มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำร่องในการพัฒนาธุรกิจ SMEs หวังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการอุตสาหกรรมดิจิตอล (DISC) Digital Industry Service Center ภายใต้โครงการศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.กอบกิจ อิสระชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลอุตสาหกรรมภาคเหนือ(DISC) นี้ขึ้น เพื่อสามารถเชื่อมโยงความต้องการระหว่างอุตสาหกรรม และรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนการให้บริการของศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรม(ภาคเหนือ) และยังจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ผู้ประกอบการชุมชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อช่วยลดช่องว่าง(Gap) ระหว่างอุตสาหกรรมดิจิตอลและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมและผลกระทบเชิงบวกในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจ รวมทั้งการสร้างกิจกรรมการนำร่องในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนจำนวน 100 ราย
นอกจากนี้ ยังสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ไปช่วยเหลือชุมชนและอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของภาคเหนือ รวมทั้ง นำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนการให้บริการของศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยให้มีการบูรณาการระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิตอลในพื้นที่ภาคเหนือและอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ เพื่อให้อุตสาหกรรมดิจิตอลสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล Smart City Junior Planner ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นักวางแผนเมืองอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Digital Lanna โดยเป็นนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดหวังว่าเยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 211

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738