ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กันยายน 2560 / 16:14:04  
ผลการดำเนินงานหลังตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาของจังหวัดเชียงใหม่น่าพอใจ หลังมีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ราย
ผลการดำเนินงานหลังตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาของจังหวัดเชียงใหม่น่าพอใจ หลังมีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ราย
ผลการดำเนินงานหลังตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาของจังหวัดเชียงใหม่น่าพอใจ หลังมีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ราย โดยขอให้เตรียมหลักฐานให้พร้อมเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้รับใบอนุญาตต้องนำติดตัวไว้ขณะทำงานเผื่อถูกเรียกตรวจสอบ

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ชำระค่าธรรมเนียม ณ Counter Service แล้ว เข้ารับการตรวจสัญชาติ แยกเป็นนายจ้างที่มีท้องที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 991 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 2,690 ราย และนายจ้างที่มีท้องที่ทำงานในจังหวัดอื่น จำนวน 144 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 495 ราย รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น นายจ้าง จำนวน 1,135 ราย ลูกจ้าง จำนวน 3,185 ราย ( ข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 )
ทั้งนี้ ภายในศูนย์จะให้บริการแบบ One Stop Service มี 4 หน่วยงานมาดำเนินงานร่วมกัน สามารถตรวจสัญชาติ แล้วรับเล่ม CI จากทางการเมียนมาและขอตรวจลงตราจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับใบอนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับใบอนุญาตทำงานภายในวันเดียวกันได้เลย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบด้วย 1.) ขอตรวจสัญชาติ กับทางการเมียนมา รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 1 ใบ ยื่นใบเสร็จรับเงินค่าจัดทำ CI (สลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 310 บาท) และรับเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง CI (เล่มสีเขียว) 2.) ขอตรวจลงตราวีซ่า กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นแบบคำร้องขอตรวจลงตรา Visa ติดรูปถ่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว - สำเนา CI สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา Visa จำนวน 500 บาท 3.) ขออนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน ยื่นแบบคำขออนุญาตทำงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/chiangmai หรือ Line Id : @doecmi) ยื่นใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตทำงาน (สลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 560 บาท) สำเนา CI และสำเนา Visa หนังสือรับรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) 4.) ขอตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำเนา CI สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ใบ ชำระค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท รวม 1,000 บาท 5. รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน และยื่นใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานที่จุดสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม จากการที่ทางการเมียนมาได้ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติในจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์ฯ มีที่ตั้งในตัวเมือง เดินทางสะดวก สถานที่กว้างขวาง และสามารถดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนภายในศูนย์แห่งนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เข้าดำเนินการตามกำหนดนัด และเตรียมหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆต้องการให้พร้อมเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้นำติดตัวไว้ขณะทำงานและแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบการทำงาน โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0-5311-2911-4, 085-6955573 หรือ Line Id : @doecmi

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738