ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กันยายน 2560 / 18:40:46  
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร เพื่อผลักดันให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน และผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 100 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 18 แห่ง เพื่อเป็นการผลักดันให้สถาบันการศึกษามีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ทั้งนี้ คณะรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ยินดีที่จะให้การสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการทำงาน รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภูมิภาค ทำให้ภาคการบริการ การท่องเที่ยว การคมนาคม และการใช้เทคโนโลยี ต้องมีบุคลากรมืออาชีพเข้ามารองรับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาไปเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานอย่างสูงสุดเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญยิ่งขึ้นไป
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 720 ปี มีความเป็นกัลยาณมิตร เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ เป็นศูนย์กลางธุรกิจหลากหลายประเภท เป็นศูนย์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศูนย์คมนาคมของภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มีวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งสิ้น 18 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาของรัฐบาล 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ , วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ , วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง , วิทยาลัยเทคนิคสารภี , วิทยาลัยการอาชีพฝาง , วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง , วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถานศึกษาของเอกชน 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี , โปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย , วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา , วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร , วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ , วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร , วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี และวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เดินชมบูทนิทรรศการ ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 18 แห่ง ประกอบด้วย กังหันชัยพัฒนา ศาสตร์พระราชา , งานบริการวิชาการตรวจสุขภาพ , นวัตกรรมอาหาร , ศูนย์เรียนรู้คนพิการ , เครื่องผสมเกลือไอโอดีน สนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 , นิทรรศการความร่วมมือกับสถานประกอบเป็นต้น

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738