ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 กันยายน 2560 / 15:34:58  
ธ.ก.ส.มุ่งมั่นขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
ธ.ก.ส.มุ่งมั่นขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
ธ.ก.ส.มุ่งมั่นขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจฝากเงินในรูปแบบสลากออมทรัพย์ มุ่งเน้นสร้างวินัยในการออมเงินให้กับประชาชน

นายประหยัด ปัญญามี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับเกษตรกร และครอบครัว ระยะที่ 2 เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากสาเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนัก โดยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดย ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินกู้รวมไว้ 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท กรณีใช้ที่ดินจำนองค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน หรือ ร้อยละ 12 บาทต่อไป ผลดำเนินงานทั่วประเทศ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ธ.ก.ส. จะดำเนินการต่อเนื่องในการขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ด้วยการเปิดจุดบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมุ่งเน้นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และแจ้งว่ามีหนี้นอกระบบ ซึ่งได้จ่ายสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือเกษตร ได้แล้ว 40,857 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 3,978 ล้านบาทในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือเกษตรไปแล้ว 17 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 1.7 ล้านบาท เพื่อนำหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ มีการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้ง การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กรณีจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรหวนกลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก ทั้งนี้จำทำงานร่วมกับส่วนงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ โดยใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ออกสลากออมทรัพย์ เปิดจำหน่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนเป็นต้นไป นี้ ชื่อชุดว่า "เกษตรมั่งคั่ง" โดยมีเป้าหมายในการเปิดรับฝากจำนวน 60 หมวดๆละ 10 ล้านหน่วย รวมจำนวน 600 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท เท่านั้น โดยมีอายุการรับฝาก 3 ปีสิทธิในการลุ้นรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆ ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ออกรางวัลครั้งแรก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 รวม 36 ครั้ง ผู้ที่ฝากจนถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท สำหรับจำนวนรางวัลที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัลๆละ 10 ,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัลๆละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัลๆละ 10,000 บาท ทั้งนี้ลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้ายสามตัว ทุกเดือน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั้งเกษตรกรลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจฝากเงินในรูปแบบสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738