ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2560 / 13:45:43  
จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหารใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหารใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหารใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับข้าวสารพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ได้นำไปปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดสรรและส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรี ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขนย้ายข้าวสารพระราชทานฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ ที่เก็บไว้ในศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด 34 จังหวัด ทั่วประเทศ ให้จังหวัดเพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดหาข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน 500 กิโลกรัม โดยเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีเครือข่ายร่วมบริจาคข้าว ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมโรงสีข้าวอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายข้าวสารพระราชทานฯ ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738