ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ตุลาคม 2560 / 14:04:12  
หลายภาคส่วนในเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
หลายภาคส่วนในเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน งานเสวนาและลงนามบันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อระดมความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ให้เป็นโมเดลเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมขยายผลไปสู่การพัฒนาโมเดลเชียงใหม่ 4.0
สำหรับที่มาของ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านข้อมูลและข้อตกลงร่วมกัน โดยมีกลไกการบริหารจัดการและความพร้อมของภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมขับเคลื่อนปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ปัญหาช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 อัตราการขยายตัวของพื้นที่ทำกินในผืนป่าต้นน้ำ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงปีพ.ศ. 2552-2554 และปี 2557 พื้นป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นจาก 86,304 ไร่ เป็น 105,465 ราย ในปี 2554 และเป็น 144,880.25 ไร่ ในปี 2556 จึงกลายเป็นปัญหาคนบุกรุกที่ ส่งผลกระทบถึงการเพิ่มขึ้นของปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปัญหาหน้าดินถูกชะล้างลงสู่ที่ต่ำจนทำให้แม่น้ำลำห้วยตื้นเขิน ปัญหาดินถล่มและปัญหาภัยแล้ง
ทั้งนี้ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการที่จะร่วมกันจัดการและแก้ไขปัญหาได้มีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการจำแนกขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินออกจากพื้นที่ป่า การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสร้างเป้าหมาย ร่วมใช้กลไกความร่วมมือหลายฝ่าย ใช้ฐานข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์จำแนกแยกแยะแนวเขตการจัดการที่ดินและการจัดทรัพยากร ที่มาจากการมีส่วนร่วม ตลอดจน จะดำเนินการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738