ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2560 / 12:34:33  
งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว
งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว
งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว โดยเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรที่เริ่มทยอยออกไปบางส่วนแล้ว เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชน

นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 255 ชุมชน แต่ละชุมชนได้เขียนโครงการและเสนอเข้ามาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 871 โครงการ ทุกโครงการผ่านการเห็นชอบทั้งหมด วงเงินงบประมาณที่เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 497,039,713 บาท ประกอบด้วย 8 ด้านกิจกรรมและด้านการเกษตรอื่นๆ คือ 1. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืชจำนวน 159 โครงการ 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 296 โครงการ 3. ด้านการจัดการศัตรูพืชจำนวน 14 โครงการ 4. ด้านฟาร์มชุมชน 38 โครงการ 5. ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวน 143 โครงการ 6. ด้านปศุสัตว์จำนวน 126 โครงการ 7. ด้านประมงจำนวน 50 โครงการ 8. ด้านการปรับปรุงบำรุงดินจำนวน 8 โครงการ 9. ด้านการเกษตรอื่นๆ 37 โครงการ ซึ่งขณะนี้แต่ละอำเภอ/ตำบล ได้ดำเนินการเสร็จอย่างสมบูรณ์แล้ว
นอกจากนี้ รัฐบาลได้วางแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน โดยให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และภาคการเกษตรด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน ที่ส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต
สำหรับ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน เพื่อให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกัน ขอให้คนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิต และให้ตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี โดยเริ่มทยอยสินค้าออกไปบางส่วนแล้ว

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738