ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 14:18:04  
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างให้เกิดความรักและหวงแหนต่อความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวรายงาน และ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
สำหรับ กิจกรรมภายในงาน เป็นการจัดบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรียนรู้ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนต่อความเป็นไทย จากการอาศัยผู้นำในชุนชนในการถ่ายทอดและสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน และ อปพร. ในอำเภอสันทราย เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738