ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2560 / 17:57:36  
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กับผู้แทนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ 8 ประเภทงาน ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ในการนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การตอนรับ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาเฉพาะกิจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครจิตอาสา ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยาน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 108,567 คน แบ่งเป็น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 11,495 คน และอำเภออื่นๆ อีก จำนวนทั้งสิ้น 97,072 คน ประกอบด้วยจิตอาสาแต่ละประเภทดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 23,396 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 5,503 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 43,810 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 11,589 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,258 คน ประเภทงานขนส่งจำนวน 1,764 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 12,630 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 3,617 คน
สำหรับการแต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละด้านกำหนดกรอบภารกิจอย่างชัดเจนและมอบหมายให้เฉพาะกิจแต่ละประเภทให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และในขณะนี้ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจ มอบหมายภารกิจให้จิตอาสาเฉพาะกิจไปแล้ว และมีการนำจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมทำภารกิจจิตอาสาต่างๆ ประกอบด้วย งานดอกไม้จันทน์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก - การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ ได้แก่ ช่วยจัดระเบียบผู้ที่ต้องการถวายดอกไม้จันทน์ จัดซุ้มรับดอกไม้จันทน์ ช่วยเหลือในการแจกดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี ช่วยบรรจุดอกไม้จันทน์ลงกล่อง นำกล่องบรรจุดอกไม้จันทน์เก็บเข้าที่ที่จัดไว้ งานด้านประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล ( Information ) เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง ( Reception ) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ งานโยธา ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและหลังงานพระราชพิธี งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน และการแนะนำเส้นทาง งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดหาและหรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นพักคอยของประชาชน งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid ) และช่วยเหลือกู้ชีพ ( Basic Life Support ) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบ กรณีพบสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และงานจราจร ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น
ในส่วนการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % ตามกำหนดเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งจะมีการประดับตกแต่งให้งดงามสมพระเกียรติ โดยจะเน้นดอกไม้สีเหลืองในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ และจะดำเนินการนำดอกดาวเรืองประมาณ 60,000 กว่าต้น มาประดับบริเวณโดยรอบให้เกิดความงดงามตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ การก่อสร้างพระจิตกาธาน พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกอำเภอต้องมี ซึ่งได้สั่งการให้ก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ห่างไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีขนาดฐาน 8x8 เมตร เตาเผา 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมตกแต่งสถานที่ให้มีความงดงาม ส่วนของทางจังหวัดจะได้ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ก่อสร้างห่างจากพระเมรุมาศจำลอง 100 เมตร ขณะนี้ทุกอำเภอเร่งรัดในการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในภาพรวมประมาณ 46.88% ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738