ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 ตุลาคม 2560 / 22:33:55  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมอำนวยความตอบข้อซักถามตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีฯ
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมอำนวยความตอบข้อซักถามตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีฯ
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลด้านต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนคอยตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำ ตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมให้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนและตัวแทนช่างภาพจากหน่วยงานราชการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนร่วมกับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทุกพื้นที่ ร่วมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีจากส่วนกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อประสานการดำเนินงานกับคณะทำงานด้านต่างๆ ทั้ง 17 ด้าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะทำงานด้านต่าง ๆ ในการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อหารือ ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่อให้การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความถูกต้อง สวยงาม เรียบร้อย สมพระเกียรติ
โอกาสนี้ ได้นำสื่อมวลชนและตัวแทนช่างภาพจากหน่วยงานราชการ ตรวจเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดที่ช่างภาพสื่อมวลชนจะสามารถถ่ายภาพในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง เพื่อสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำหรับ ศูนย์ประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ โถงบริเวณด้านหลังพระเมรุมาศจำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เปิดบริการระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. โดยจะมีข้อมูลคณะทำงานทุกฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ แผนผังสถานที่ แผนผังการสื่อสาร และสามารถอำนวยการด้านต่างๆ กรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถตอบข้อซักถามจากประชาชนที่อยู่ในงาน และประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังงานด้วยระบบการสื่อสารครบวงจร เชื่อมโยงประสานงานกันกับทุกฝ่าย ทั้งระบบ On line และระบบ Call center หมายเลข 053-010704 , 053-010705 และสามารถตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับประชาชนในการช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วปลอดภัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายหมุนเวียนจัดเวรยาม เพื่ออำนวยความสะดวกได้ตลอดจนเสร็จสิ้นพิธีฯ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738