ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2560 / 13:03:58  
เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันประเด็นความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมชี้แจงประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งป้องกันประเด็นความเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต สามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,294 หน่วยงาน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณและดำเนินการประเมิน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 450 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและผู้ประสานงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นจำนวน 211 แห่ง แห่งละ 2 คน ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสำนักบริการวิชาการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738