ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2560 / 13:50:41  
คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศฯ สัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาประมวลผลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ นักการเมือง องค์กรตรวจสอบและภาคเอกชน รวมกว่า 200 คน ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์และแสดงพลังการมีส่วนร่วม, การนำแนวคิดของประชาชนมีส่วนในการจัดทำแผนและกลไกสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านการทุจริต และการยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกันเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการทุจริต การบริการภาครัฐ เป็นต้น ขณะนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ได้ทำการศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปและผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศที่ผ่านมา และทบทวนบริบท สถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งการแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจน การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอแนะข้อมูล ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738