ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤศจิกายน 2560 / 17:34:27  
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดการแสดงประจำปี 2560
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดการแสดงประจำปี 2560
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เปิดการแสดงประจำปี 2560 รอบปฐมทัศน์ "เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน" เพื่อช่วยผลักดันให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านการแสดงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. ที่ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาส์น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงประจำปี 2560 รอบปฐมทัศน์ของมหาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ “เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแรงช่วยผลักดันให้เยาวชน ได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านการแสดงให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะนำเสนอออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้ารับชมเพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยทุกกลุ่มอีกด้วย
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งนอกจากจะให้ความบันเทิงด้วยท่ารำที่อ่อนช้อย งดงาม ทำนองเพลงไพเราะแล้ว ยังแสดงให้เห็นคุณค่าในการประพันธ์บทละคร การใช้ภาษาและถ้อยคำที่สละสลวย รวมทั้ง ยังสอดแทรกจารีตประเพณีและวิถีชีวิต ที่แฝงคำสอนเอาไว้อย่างชัดเจน ตลอดจน เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
สำหรับ การแสดงประจำปีการศึกษา 2560 “เทิดไท้องค์ราชันย์ พนาวันสัตวา ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นาฎกรรมรำเต้นเล่นโขน” จะเริ่มทำการแสดงรอบปกติ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยเปิดการแสดงวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 09.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น. หากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ โทร. 053-283561-2

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ณัฐกฤตา บุญศิริ /ชุติมา วิลัยทอ
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 285

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738