ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤศจิกายน 2560 / 14:36:10  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 โดยเร่งขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ผู้ที่ไม่มีตลาดค้าขาย มาลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว โดยตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาว ระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ ดำเนินการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้จัดหาเครื่องกันหนาวให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจน ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้คลอบคลุมกับประชาชนที่อาจจะประสบภัยหนาวต่อไป
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “แม่ระมิงค์เกมส์” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 6,784 คน ใน 37 ชนิดกีฬา โดยใช้สนามแข่งขันฯ ประกอบด้วย สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และสนามอื่นๆในท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
ด้าน นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร , ผู้มีรายได้น้อย , ผู้ประกอบการ , หาบเร่ , แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก และดึงภาครัฐและเอกชนมาบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และจะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลาดอยู่ทั้งหมดกว่า 200 ตลาด โดยตลาดประชารัฐมีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ 1) ตลาดประชารัฐ Green Market เป็นตลาดเพื่อสุขภาพ 2) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เป็นตลาดสินค้าเกษตร โอทอป หาบเร่ แผงลอย 3) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 4) ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข เป็นตลาดค้าขายอาหารปรุงสด ของชำ เสื้อผ้า (อยู่ที่ กทม.) 5) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด เป็นตลาดเฉพาะกิจจำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล/งานสำคัญ/งานประเพณีสำคัญ 6) ตลาดประชารัฐ Modern Trade เป็นตลาดเฉพาะกิจในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า 7) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชนของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/อาหาร/เครื่องแต่งกาย/สมุนไพร 8) ตลาดประชารัฐต้องชม เป็นตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และอัตลักษณ์ของชุมชน ผสมผสานยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 9) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เป็นตลาดของชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน
สำหรับ การลงทะเบียนนั้น ต้องไปด้วยตัวเอง เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ แจ้งความจำนงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย และประเภทของตลาดที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอของตนที่อาศัยอยู่จริง และต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว แต่สามารถเลือกตลาด 3 อันดับ รวมทั้ง ต้องดำเนินการจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดนั้นๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยขณะนี้ยอดผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ 100 กว่าราย ตลาดที่ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนมากที่สุด คือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพอาหารพร้อมรับประทาน (ข้าวแกง) โดยประชาชนได้ทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5311-2704 หรือ www.market.moi.go.th


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ณัฐกฤตา บุญศิริ
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738