ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤศจิกายน 2560 / 08:56:47  
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช หวังลดรายจ่ายและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยเปิดเผยว่า ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน อีกทั้ง มีการรวมกลุ่มการผลิต วางแผนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด ซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปัจจุบัน ส่งผลให้สินค้าเกษตรมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรนั้น มีอยู่หลายวิธีเลือกนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับการผลิตด้านการเกษตรของตนเอง อาทิ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับถ้าเกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาร่วมด้วย ก็จะลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะปลอดภัยทั้งพืชที่ปลูกและตัวผู้ใช้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรต้องการขอรับคำปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับบุคลากรด้านการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ หรือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่อยู่ทุกอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5311-2478-9


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738