ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤศจิกายน 2560 / 11:44:17  
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พบปะประชาชนอำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พบปะประชาชนอำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พบปะประชาชนอำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน" เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบปะประชาชน ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โอกาสนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน มอบจักรยานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 คัน มอบพันธ์ปลา 5 ตำบล และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30,000 ตัว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมไปถึงมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ จำนวน 30 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่ม จำนวน 350 ชุด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ห่วงใยในเรื่องของสภาพปัญหาการภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพดี เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของเด็กนักเรียน ทั้งในเรื่องของการอุปโภค บริโภค ภายในโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ โดยทุกส่วนในอำเภอก็ได้ร่วมกันพัฒนาตามบริบทของพื้นที่และสภาพปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ประกอบนโยบายการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738