ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤศจิกายน 2560 / 16:04:50  
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ โดยหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0

ศ.ดร.วิภาดา คุณวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในวาระที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนา จึงได้จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0” (Health Innovation and Reseach in Thailand 4.0) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษ 21 โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันทางการพยาบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 315 คน
สำหรับ การจัดประชุมวิชาการ 45 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานจะมีการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร ได้แก่ ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล และศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึง วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 179

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738