ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 พฤศจิกายน 2560 / 18:12:46  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ To Be Number One และรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเพชรเป็นปีที่ 2

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางและชี้แจงการดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ และน้อมนำพระปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยการประชุมครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อนำเงินมาสมทบทุนชมรม TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนให้มีการร่วมกิจกรรมของชมรมฯ เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเพชร จากการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการแสดงนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในการรักษามาตรฐานการเป็นต้นแบบระดับเพชรเป็นปีที่ 2 โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวิดี ต่อไป


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง /ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738