ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 พฤศจิกายน 2560 / 19:21:57  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560 เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อำเภอจอมทอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำจอมทอง และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 120 ปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้สร้างประโยชน์สุขไว้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ขบวนแห่พานพุ่มดอกไม้และเครื่องสักการะของคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือและหน่วยงานต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา การกล่าวเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีตอย่างยิ่งใหญ่ การฟ้อนรำถวาย การทอดผ้าบังสุกุล การถวายปัจจัยไทยธรรม และการถวายดอกไม้เครื่องสักการะไหว้สาดวงวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ วันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยปีนี้มีประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดิมชื่อ อินทนนท์ เป็นบุตรของพระเจ้ามหาพรหมคำคง และแม่เจ้าคำหล้า ขึ้นครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2413 เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าเมืองประเทศราชองค์สุดท้าย และเป็นพระราชบิดาในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความจงรักภักดีที่ทรงถวายต่อพระบรมราชวงศ์จักรี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการถวายพระเกียรตินับเนื่องเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในพระบรมราชวงศ์จักรี และพระเจ้าเมืองประเทศราชเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระราชทานและยกย่องพระเกียรติยศดังกล่าว ทรงครองนครเชียงใหม่จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2440 ด้วยโรคชรา รวมระยะเวลา 24 ปี ภายหลังเสด็จพิราลัย พระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปพระอัฐิในกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก พระอารามหลวง และอีกส่วนหนึ่งอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปบนยอดดอยอินทนนท์ อันเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงรักและหวงแหนมากที่สุด และได้นามตามพระนามของพระองค์ด้วย


ข่าวโดย : วสันต์ มีจินดา / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 258

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738