ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤศจิกายน 2560 / 10:26:28  
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเกษตรกรเดินตามรอยพ่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.4 แสนราย
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเกษตรกรเดินตามรอยพ่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.4 แสนราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าปี 2561 ขยายเกษตรกรเดินตามรอยพ่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.4 แสนราย ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชารัฐ บูรณาการร่วมกันในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพต่างๆ ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน พร้อมปัจจัยการผลิตที่จำเป็นบางส่วน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงของตนเองได้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ อีกทั้ง ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยตั้งเป้าขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรทั่วประเทศ ให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกตำบลของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปี 2561 อีกจำนวน 70,000 ราย รวมทั้งสิ้น 140,000 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด
สำหรับ การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 จะต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และมีความพร้อมที่จะทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ด้วยตนเองตามฐานะ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีความพร้อมของแหล่งน้ำเข้าร่วมโครงการ ทั้งแหล่งน้ำของตนเอง หรือเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำจากภาครัฐอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-324015 หรือ ทางเว็บไซต์ www.moac-inof.net/chiangmai

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / นันทิชา นันทิสันติกุล
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738