ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤศจิกายน 2560 / 23:10:27  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานรัฐ ในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นรอบด้านและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ และสร้างกระบวนการรับรู้ถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลและการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีหนังสือสอบถามเพื่อขอความเห็นต่อการแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ไปยังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับแผนแล้ว จำนวน 140 แห่ง จึงต้องจัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจะมีการทำต่อเนื่องใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ภาคใต้ ภาคอีสาน และกรุงเทพมหานคร (ซึ่งรวมพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลาง) เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738