ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 พฤศจิกายน 2560 / 15:43:55  
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยเตรียมคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอิหม่ามที่มีสิทธิเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการฯ จำนวน 12 คน ซึ่งได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คือ นายวิจิตร หลังสัน อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด และผู้สังเกตการณ์การประชุมฯ เพื่อเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
เนื่องด้วย กระทรวงหาดไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดวันคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยผลการประชุมหารือได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกำหนดให้เรียกประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดครั้งแรก ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขึ้นใหม่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดวาระ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดที่มีมัสยิดที่จดทะเบียนแล้ว มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต้องเป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด , มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ , เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี หรือ เป็นผู้ประพฤติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด เป็นต้น
ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการฯ และตำแหน่งอื่นที่ตามความจำเป็น แล้วให้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการอิสลามผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกตำแหน่ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738