ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤศจิกายน 2560 / 16:22:29  
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัด พัฒนาอาชีพตามความชอบและความถนัดอย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และมีภูมิคุ้มกันไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การฝึกอบรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 รวมระยะเลาทั้งสิ้น 12 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ซึ่งมาจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ จำนวน 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว แม่แตง แม่ริม ฝาง แม่อาย พร้าว หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยใช้แนวทางการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด
การบำบัดฟื้นฟูใช้แนวความคิดหลัก คือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัย มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอาชีพตามความชอบและความถนัดอย่างเหมาะสม การเลิกยาเสพติดต้องใช้เวลาและได้รับกำลังใจจากบุคคลรอบข้าง เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และมีภูมิคุ้มกันไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738