ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤศจิกายน 2560 / 18:06:26  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทอดพระเนตรภาพเขียนเกี่ยวกับการทรงช้าง ทำยุทธหัตถี จากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ที่มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภัยธรรมชาติ สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไป ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานในพื้นที่กองพลทหารราบที่ 7 เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่ 27 ไร่ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนการจัดหาน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนด้านการปรับปรุงพื้นที่ โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดำเนินงานศึกษา วิจัย เก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อให้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์ผัก เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 อาทิ พริก แตงเทศ และกระเจี๊ยบเขียว ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และวิจัยถั่วพร้า ในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยวิจัยถึงรูปแบบการออกดอก ศึกษาพัฒนาการและการสุกทางสรีรวิทยาของเมล็ดถั่วพร้า รวมถึงวิธีปลูก เพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะกับแปลงปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะนำเมล็ดพันธุ์ไปพระราชทานแก่เกษตรกรและผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนควบคู่กับการสร้างอาชีพและเสริมรายได้ ให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีการทำปุ๋ยสูตรพระราชทานไว้ใช้เองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปลูกผักลอยน้ำ ผักบุ้งไทย ผักกระเฉด และหญ้าแฝก เพื่อให้รากพืชดูดซับสารพิษและสารตกค้างในบ่อบำบัดน้ำที่ 1 ให้มีคุณภาพดี ก่อนที่จะส่งไปยังบ่อพักน้ำบ่อที่ 2 เพื่อใช้รดน้ำพืชผักให้ได้พืชผักอินทรีย์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ยังได้จัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อผลิตผักอินทรีย์ออกจำหน่าย โดยให้ทหารกองประจำการในพื้นที่หน่วยขึ้นตรง เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการปลูกพืชผักอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันภายหลังปลดประจำการ ภายในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางด้านการเกษตรแก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยใช้พื้นที่ภายในหน่วยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีกิจกรรมเลี้ยงหมูป่า และสุกรพันธุ์เหมยซาน ไก่ และเป็ดพันธุ์ไข่ ผลผลิตที่ได้จำหน่ายผ่านร้านค้าสวัสดิการของหน่วย บางส่วนแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 จำนวน 5,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำภายในโครงการ เพื่อให้แพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารแก่กำลังพลต่อไป เวลา 14.06 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น อำเภอเวียงแหง ซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอบ้านสามหมื่น ขอให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านได้เรียนหนังสือ ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 74 คน ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ พบว่าผล NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผล O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับจังหวัด และประเทศ ทุกรายวิชา จึงได้จัดส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน, ด้านการเกษตร ถั่วเมล็ดแห้ง และเนื้อสัตว์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงขยายพื้นที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนและจัดซื้อเพิ่มเติม รวมถึงนำไก่เนื้อเข้ามาเลี้ยง เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ทั้งยังได้จัดตั้งฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชน ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 900 โดยวันนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ การเล่าเรื่องความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมการแสดงประกอบการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ ผู้แทนชนเผ่าได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับจากโครงการฯ จากนั้น ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เมนูไข่ ของนักเรียน 4 ชนเผ่า ในการนี้ มีพระราชดำรัสขอบใจคณะครู และนักเรียน ที่จัดกิจกรรมดังกล่าว และทรงกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ด้วยทรงมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและได้เรียนต่อสูง ๆ เพื่อให้มีความรู้เท่ากับนักเรียนทุกคนในประเทศ และสามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชน เวลา 17.06 น. เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิอนุสรณ์ บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียน 90 คน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริครบทั้ง 8 ด้าน โอกาสนี้ ประธานมูลนิธิธารใจไลก้า กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการสร้างอาคาร "ธารใจไลก้า 2" น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 6 ห้อง โครงการฝึกอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาลาหู่ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กิจกรรมสหกรณ์ สอนให้เด็กรู้จักการทำธุรกิจสหกรณ์ ระบบบัญชี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ดี มีการเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรง มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ เมื่อปี 2555 ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานปรับปรุงฝายแม่แหลนหลวง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ รวมทั้งก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ส่งผลให้ปัจจุบันราษฎรบ้านจะนะ ครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้มีน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738