ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ธันวาคม 2560 / 09:49:20  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎร ผู้ปฎิบัติงาน พร้อมให้ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง โครงการฝายทดน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด และโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่าง 4 ตำบลในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมกับเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 320 ถุง มอบให้กับราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระราชชนนี ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ให้บังเกิดความสมบูรณ์ยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับราษฎร ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จฯไปทอดพระเนตรดอยม่อนล้าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ทรงพบว่า มีชุมชนชาวเขาเผ่าอาข่าตั้งถิ่นฐานมาช้านาน เลี้ยงชีพโดยการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น เป็นเหตุให้พื้นที่ป่าต้นนำลำธารที่สำคัญของลุ่มน้ำแม่งัด สาขาของลุ่มน้ำปิงตอนบน ถูกทำลายกลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น จึงเป็นผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลดลง ส่งผลกระทบต่อชาวเชียงใหม่ ตลอดจนปัญหาความยากจน สุขอนามัยของชาวบ้าน ดังนั้น จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ให้คนอาศัยอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งปัจจุบันราษฎรหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ปลูกกาแฟ บ๊วย พลับ หม่อน การส่งเสริมการเลี้ยงสุกร และไก่ ประกอบกับมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพ การรับจ้างส่วนราชการ จึงมีรายได้เฉลี่ย ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 5,000 บาท/ครอบครัว/ปี เพิ่มเป็น 70,000 บาท/ครอบครัว/ปี นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการสนับสนุนให้ราษฎรมีส่วนร่วมแบบประชาอาสาในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการทำไร่หมุนเวียน เป็นการทำนาแบบขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยไร่ละ 40 ถัง ทำให้มีข้าวบริโภคตลอดทั้งปี ตลอดจนได้รับการดูแลสุขภาพพลานามัยและพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสม ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อต่อยอดการส่งเสริมกิจกรรมพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว และการทำนาขั้นบันไดตามหลักวิชาการ เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า อันส่งผลต่อการเกิดอุทกภัย ปัจจุบันได้พื้นที่ป่าต้นน้ำกลับคืนฟื้นสภาพ จำนวน 3,950 ไร่ ทำให้สภาพป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่า ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 692 ตัว เพื่อช่วยชะลอการไหลของน้ำ ลดตะกอนแขวนลอยในแหล่งน้ำทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลอย่างสม่ำเสมอตลอดปี
ปัจจุบันโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับราษฎรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นที่ของตนเอง มีรายได้ที่พอเพียงและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ไม่ต้องบุกรุกผืนป่าเหมือนที่ผ่านมา นำมาซึ่งความผาสุกสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์ให้กับราษฎรได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากในครั้งนี้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738