ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ธันวาคม 2560 / 23:10:02  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียนและสื่อมวลชน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย โดยร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์แสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้น เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวที ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านการทุจริต โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายรัชต เย็นตระกูล จากผลงานคำขวัญ ที่ว่า "เชียงใหม่ใจสะอาด ไม่ทนเป็นทาสทุจริต" ซึ่งได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738