ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ธันวาคม 2560 / 12:27:03  
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชียงใหม่ มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชียงใหม่ มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0
เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชียงใหม่ โดยให้บริการผู้ประกอบการด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่ยุค Thailand 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC ) ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองที่สำคัญ คือ ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมผนึกกำลังการส่งเสริม ในทุกแนวทาง เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจน บ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย
ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการต่างเผชิญความท้าทายใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแห่งนี้ จะทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ได้ยกระดับและพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ พัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ตามแผนนโยบายของรัฐบาลมุ่งสู่ Thailand 4.0 และด้วยรูปแบบการทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC) จะไม่ได้ทำงานเพียงลำพังเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางที่ดึงความหลากหลายของหน่วยงานที่สำคัญ และมีบทบาทกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ดังกล่าว ได้นำแนวคิดการดำเนินงานศูนย์ ITC ส่วนกลางมาปรับให้สอดคล้องกับศักยภาพของอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยเปิดให้บริการออกเป็น 2 Unit ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ ที่ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 2) อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป โดยใช้แนวคิดการเชื่อมโยง เชื่อมต่อ เครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่อนาคต เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 5361 - 2

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738