ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ธันวาคม 2560 / 13:02:23  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดโครงการ "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดโครงการ "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดโครงการ "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง" ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธ.ค.นี้ ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

นางพิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ 1 เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต พิชิตคุณภาพเด็กล้านนา รัฐประชาร่วมสร้าง” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคมนี้ ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสุขภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตั้งครรภ์และการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะตั้งแต่การพัฒนาทารกในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 5 ปี ให้ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ โดยในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตนับตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึง 2 ขวบ เป็น “โอกาสทอง” ของเด็กที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ เพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วที่สุด จากข้อมูลสถานการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กปี 2560 ของเขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจากปัญหาสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 1 ดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยจะมีการแบ่งการดูแลทารกในครรภ์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงคลอดเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกตั้งครรภ์ 270 วัน ช่วงที่สอง แรกเกิดถึง 6 เดือน คือ 180 วัน และช่วง 3 คือ 6 เดือนถึง 2 ปี 550 วัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “เด็กล้านนาเก่ง ดี มีความสุข” เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย / ชุติมา วิลัยทอง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738