ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 ธันวาคม 2560 / 16:02:46  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายต้านโลกร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ‘’รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)’’

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ‘’รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)’’ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 ที่โครงการจริงใจ (JJ) มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้คนไทยตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน และในเรื่องนี้พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสก่อนที่สหประชาชาติจะมีการประชุมเรื่องนี้ประมาณ 5 ปี ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่มีวิสัยทัศที่กว้างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าว เรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุด “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน/ การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้นทาง/ การผลิต บริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน โดยภายในงานจัดกิจกรรม 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน นักเรียน นักศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ นิทรรศการพ่อหลวงในดวงใจ นิทรรศการเมืองต้นแบบกรพัฒนาที่ยั่งยืน นิทรรศการรูปธรรมการจัดการร่วมของเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ เวทีเสวนาวิชาการรูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จิตอาสาพาน้องเรียนรู้ จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ (คัดแยกขยะ) กิจกรรมประกวดและสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน และกิจกรรมการประกวดสำหรับชุมชน ในการประกวดพืชพันธุ์ท้องถิ่นประกวดรสชาติของข้าวดอยและการทำอาหารสาธิต (Shushi) จากข้าวดอย


ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738