ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ธันวาคม 2560 / 15:43:58  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธ.ค.นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธ.ค.นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบประชาชน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธ.ค.นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เตรียมจัดการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่
สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาถึง พร้อมกล่าวเปิดงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เวลา 13.30 น. จะออกเดินทางลงพื้นที่ที่ อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปปัญหาไฟป่าและหมอกควัน , จุดรับซื้อลำไย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร (ลำไย) , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทันแพทย์ , เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและพบปะกลุ่มสตรี*กลุ่มอาชีพ ตามลำดับ ส่วนในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นการพบปะและร่วมเสวนากับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ ว่าควรเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด และได้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาได้ อาทิ ปัญหาการจราจรทางบก ทางราง หรือทางอากาศ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดในการบริหารราชการ เป็นต้น เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738