ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ธันวาคม 2560 / 13:56:22  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ของประเทศ” ที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น พร้อมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนสายอาชีวศึกษาเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการวิจัย ตลอดจน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมได้ โดยมีนักศึกษาอาชีวะศึกษาที่อยู่ในภาคเหนือจำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้สัญจรไปจัดกิจกรรมทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ในการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญา ความรู้ทางเทคโนโลยี และคุณธรรม จริยธรรม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถต่อยอดผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 105

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738